Tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

 

TÀI KHOẢN 344

NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

 

Kết cấu và nội dung phản ánh.

Phương pháp hạch toán kế toán.

 Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài với thời hạn từ một năm trở lên để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết, như nhận tiền ký cược, ký quỹ để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng đại lý,. . . Các trường hợp nhận ký quỹ, ký cược dài hạn bằng hiện vật không phản ánh ở tài khoản này mà được theo dõi ở tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán (TK 003 – Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược).

Kế toán nhận ký quỹ, ký cược dài hạn phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng khách hàng.

 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 342 – NỢ DÀI HẠN

 

Bên Nợ:

Hoàn trả tiền nhận ký quỹ, ký cược dài hạn.

 

Bên Có:

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn.

 

Số dư bên Có:

Tiền ký quỹ, ký cược dài hạn chưa trả.

 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

 

1. Nhận tiền ký quỹ, ký cược dài hạn của đơn vị, cá nhân bên ngoài, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Chi tiết cho từng khách hàng).

 

2. Hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược dài hạn cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Có các TK 111, 112

 

3. Trường hợp đơn vị ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết với doanh nghiệp, bị phạt theo thoả thuận trong hợp đồng kinh tế:

a/ Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết:

Nếu khấu trừ vào tiền nhận ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Có TK 711 – Thu nhập khác.

b/ Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cược dài hạn còn lại, ghi:

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Đã khấu trừ tiền phạt)

Có các TK 111, 112.

 

4. Nhận và hoàn trả tài sản ký quỹ, ký cược (Xem giải thích ở Tài khoản 003 – “Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>